Monday, January 15, 2018

నువ్వే, నీతోనేనీ గురించి చెప్పాలనుకున్నా
నువ్వే ఉంటావు

నా గురించి చెప్పాలనుకున్నా
నువ్వే ఉంటావు

ఇంకా 
నేనేం మాట్లాడను?

నాకు పదాలు అంటే మన మాటలే
సమయం అంటే మనం కలిసున్నదే
జీవితం అంటే నీతో గడిపిందే
మిగతాదంతా ఊరికే... వట్టి అబద్ధం !

ఎప్పుడు చూసినా,
నాలా లేనంటూ, ఇదివరకటిలా లేనంటూ
అందరూ చెప్పే మాటలు
నవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి

ఎలా చెప్పాలో తెలీడం లేదు
నా నుంచి ఎదురు చూడడానికి వాళ్లకి ... ఏమీ మిగల లేదని!

నువ్వేనా విప్లవం
నువ్వేనా విడుదల
నువ్వేనా సత్యం
నువ్వేనా ఆఖరి మజిలీ

వాళ్లకి ఎలా చెప్పాలో తెలీడం లేదు
నేను అనే వాడిని నాకైనా లేనని

నీతోనే సంగతి
నీతోనే సంతోషం
నీతోనే పంతం
నీతోనే విరమణ
నీతోనే ప్రయత్నం
నీతోనే నిష్క్రమణ

నువ్వే,
నీతోనే

Tuesday, December 26, 2017

జీతం - ఒక సెలవు

క్షణాలు నిమిషాలై
నిమిషాలు గంటలై
గంటలు రోజులై
రోజులు ఎన్నైనా
నీకోసం ఎదురుచూపులు ఆపలేను

మన మధ్య దూరం తగ్గుతుందనే నా ఆశ,
హిమాలయాలంత పెద్దదని చెప్పాలనుంటుంది

కానీ నువ్వేమో
నా తపనను గుర్తించవు

నేనుండే వీధికి ఓసారి
ఊరెరిగింపు గా వచ్చి వెళ్ళిపోతావు

నువ్వు నేను ఎదురెదురు పడ్డాం అనగానే
ఊరంతా తెలిసిపోతుంది
ఈలోపే నువ్వెళ్ళిపోతావు

నువ్వెళ్లిన ఆ మలుపు కేసి చూస్తూ
నేనేమో అక్కడే మిగిలిపోతాను
మళ్ళీ నీకోసం..
ఎదురు చూస్తూ ఉండిపోతాను

క్షణాలు నిమిషాలై
నిమిషాలు గంటలై
గంటలు రోజులై
రోజులు ఎన్నైనా
నీకోసం ఎదురుచూపులు ఆపలేను 

Thursday, December 14, 2017

Agnathavaasi గాలి వాలుగా ... Gaali vaaluga Telugu Lyrics

గాలి  వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...
గాయమైనది , నా  గుండెకి  తగిలి
తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం
తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం

ఏం  చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి
తేనె జడిలో ముంచేసావే
గాలులకు గంధం రాసి పైకి విసురుతావే
ఏం చూస్తావే మెరుపు చురకత్తులనే
దూసి పడుచు యెదలో దించేసావే
తలపునే తునకలు చేసి తపన పెంచుతావే

నడిచే  హరివిల్లా
నను నువిల్లా గురిపెడుతుంటే  యెల
అణువణువున  విల విల మనదా ప్రాణం నిలువెల్లా
నిలు నిలు నిలు నిలబడు పిల్ల
గాలిపటంలా ఎగరకె అల్లా
సుకుమారి  సొగసునలా ఒంటరిగా  వొదలాలా ...

చూస్తేనే.. గాలి వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...
గాయమైనది, నా  గుండెకి  తగిలి
తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం
తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం

హ్మ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్

హ్మ్  కొరా కొరా కోపమేలా
చుర  చుర  చూపులేల
మనోహరి మాడిపోనా అంత ఉడికిస్తే
అరె అని  జాలి  పడవేం పాపం కదే  ప్రేయసి
సరే అని చల్లబడవేం ఓసీ  పిశాచీ !

ఉహు  ఆలా  తిప్పుకుంటూ
తూలిపోకే  ఊర్వశి
అహ ఆలా నవ్వుతావేం
మీసం మెలేసి  ..
ఎణ్ణాళ్ళింకా ఊరికే ఊహల్లో ఉంటాం పెంకిపిల్లా
చాల్లే ఇంకా మానుకో ముందూ వెనకా చూసుకొని పంతం
ఆలోచిద్దాం చక్కగా కూర్చొని చర్చిద్దామ్
చాలు యుద్ధం రాజీకొద్దాం
కొద్దిగా కలిసొస్తే నీకేవిటంత కష్టం

నడిచే  హరివిల్లా
నను నువిల్లా గురిపెడుతుంటే  యెల
అణువణువున  విల విల మనదా ప్రాణం నిలువెల్లా
నిలు నిలు నిలు నిలబడు పిల్ల
గాలిపటంలా ఎగరకె అల్లా
సుకుమారి  సొగసునలా ఒంటరిగా  వొదలాలా ...

ఏం చెయ్యాలో ఏ గాలి  వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...
గాయమైనది, నా  గుండెకి  తగిలి
తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం
తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం

Thanks to Sirivennela Seetha Rama Sasthri gaaru for wonderful lyrics.

Wednesday, December 6, 2017

దాయటానికి కష్టం.. దాటడానికి కష్టం

నిల్వ చేసుకుందాం, పనికొస్తుందనుకుంటాం
మరీ..
ఎక్కువ నిల్వ చేసుకుంటే,
తరువాత
బరువవుతుందని తెలుసుకోము..

దాపరికానికున్నట్టే...
దాయటానికి కూడా ఒక పరిధి ఉంది.
పరిధులు దాటితే,
తరువాత
ఇవతలకు రావడం కష్టం

అదన్న మాట విషయం 

Friday, December 1, 2017

ఉట్టి మాయ

నీకేదో తెలుసునని నువ్వనుకుంటావ్

నీకది తెలుసో లేదో నీకే తెలీదు..

తెలిసింది తప్పని తెలుసుకుంటావ్ ఒక్కోసారి..
దాని మీద కూడా అనుమానమే

మాయ..
ఉట్టి మాయ  

Monday, November 27, 2017

ధైర్యం అంటే

వెళ్లే దారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ...
బయలు దేరిన పనిపై దృష్టి చెదిరిపోకుండా
పని పూర్తి  చెయ్యగలగడానికే  
ధైర్యం అని పేరు 

Wednesday, November 22, 2017

నేను లేని

నేను లేని అక్షరం నానుండి పుడుతుందా?

ఏమో...! అవకాశాలేమి కనపడ్డం లేదు